Kushte te pergjithshme te shitjes – Teuta Shpk

TEUTA DURRES SHPK
KUSHTET E PERGJITHESHME TE KONTRATES SE SHITJES (JO E-SHOP)

 1. Porosia
  1.1 Bleresi percakton ne porosine qe i njofton TEUTES, sasine, llojin, tipin apo elemente te tjere percaktues sipas nevojes (“Porosia”). Porosia e njoftuar konsiderohet pjese perberese e marredhenies kontraktore midis paleve.
  1.2 TEUTA do te pranoje Porosine e derguar nga Bleresi ne forme verbale, personalisht apo me ane te telefonit, me email ose me shkrim. Ne rasin e porosise me email ose shkrim Bleresi e njofton paraprakisht TEUTEN per dergimin e porosise.
  1.3 TEUTA do te pranoje Porosi te komunikuara nga Bleresi, si dhe njoftime te tjera, vetem nepermjet personit te percaktuar ose te identifikuar nga Bleresi si punonjes i tij (personi i autorizuar). Gjithashtu, Bleresi do te njoftoje Porosine per TEUTEN, si dhe njoftime te tjera, tek personi i percaktuar ose i identifikuar nga TEUTA si punonjes i tij (personi i autorizuar).
  1.4 TEUTA mund te refuzoje pranimin e Porosive te reja ne rast se Bleresi nuk ka kryer pagesen e Porosive te meparshme ose pjese te pagesave te te njejtes porosi nese keshtu jane termat e dakordesuara te pageses.
  1.5 Palet bien dakort qe, ne rast te pagesave te pakryera per Porosi te meparshme, TEUTA mund te mbaje ne pagesat e Porosive te mevoneshme nje vlere te caktuar per detyrimet e prapambetura te Bleresit, te cilat reflektohen ne sasine e produkteve qe do te dergohen per keto Porosi.
 2. Personat perfaqesues te TEUTES
  2.1 Ne çdo rast kur jane te zbatueshme keto dispozita, veprimet te cilat i ngarkohen TEUTES do te nenkuptohen si te zbatuara per TEUTEN nga personat e autorizuar te TEUTES.
 3. Dergesa
  3.1 Perveç rasteve te vonesave te justifikuara nga forca madhore, TEUTA dergon produktet e percaktuara ne Porosi brenda 48 oreve nga marrja e Porosise ose, ne rastet e dergesave me pjese te Porosise, brenda 48 oreve nga marrja e kerkses per dorezimin e pjeses se produkteve. TEUTA rezervon te drejten te vonoje dergesat per aresye operacionale te saj urgjente dhe nuk mban asnje pergjegjesi ne lidhje me vonesat e shkaktuara per kete aresye por do te beje te gjitha perpjekjet qe dergesa te dorezohet sa me shpejt te jete e mundur sapo te zgjidhen aresyet penguese.
  3.2 Dergesa me produktet do te konsiderohet e dorezuar tek Bleresi ne ne momentin kur produktet do te shkarkohen nga mjeti i transportit ne ambientet e aktivitetit te Bleresit ose ne ambiente te tjera te percaktuara nga ai. Pas shkarkimit te produkteve pergjegjesia per produktet do te kaloje teresisht tek Bleresi. Bleresi perpara marrjes ne dorezim te produkteve eshte i detyruar te kontrolloje produktet per defekte ose demtime te amballazhimit dhe t’ja paraqese menjehere ato TEUTES.
  3.3 Bleresi merr ne dorezim produktet vetem nga persona per te cilet Bleresi ka dijeni se jane perfaqesues apo punonjes te TEUTES ose te cilet identifikohen qartesisht si punonjes te TEUTES. Ne rast dyshimi, Bleresi duhet te kontaktoje menjehere me TEUTEN ose me personin e kontaktit te percaktuar ne paragrafin 2.1.
  3.4 Me marrjen ne dorezim te produkteve TEUTA i dorezon Bleresit dhe Bleresi pranon te marre ne dorezim analizat e kryera per produktet ushqimore si dhe faturen tatimore te shitjes.
  3.5 Palet bien dakort qe ne rast vonesash te justifikuara te dergimit te Porosise, TEUTA do te njoftoje Bleresin dhe do t’i komunikoje atij afatin e dorezimit te produkteve.
  3.6 Per qellimin e kesaj Kontrate, TEUTA nuk do te jete pergjegjes per vonesa ne dorezim, e vijne si pasoje e akteve apo e veprimeve (dhe mosveprimeve) te cilat nuk jane ne kontrollin e TEUTES dhe te cilat konsiderohen si Force Madhore. Per te menjanuar cdo dyshim, Force Madhore do te konsiderohet cdo akt, veprim apo mos veprim i cili shkakton nje vonese ne zbatimin e ketyre detyrimeve nga TEUTA dhe qe nuk eshte ne kontrollin e asnjeres nga Palet ne kete kontrate si psh (por pa u kufizuar ne keto), fatkeqesi natyrore, termet, permbytje, shembje rruges, lufte, sulm i armatosur, pengemarrje, sulm virologjik, biologjik dhe kimik, pandemi, greve, protesta te cilet shkaktojne bllokime rruesh per me shume se 12 ore, shpallja e gjndjes se jashtezakonshme dhe/ose e fatekeqesise natyrore, cdo akt i autoriteteve perkatese me karakter te pergjitheshem qe pengon ose afekton permbushjen e detyrimeve te ketyre dispozitave nga TEUTA.
  3.7 TEUTA nuk do te jejte pergjegjese per vonesa qe shkaktohen ose qe kane te bejne me veprime ose mos verpime te Bleresit ose qe varen dhe jane ne kontroll te Bleresit.
 4. Çmimi dhe Pagesat
  4.1 TEUTA i ve ne dispozicion Bleresit listen e çmimeve te produkteve dhe e njofton ate per ndryshimet e metejshme ne çmime me ane te emailit. Cmimi final do te rezultoje nga fatura e cila do te firmoset/pranohet nga palet me qellim fillimin e dorezimit te produkteve te Porosise. TEUTA mund te refuzoje dorezimin e produkteve nese nuk eshte firmosur/pranuar fatura nga Bleresi.
  4.2 Pagesa nga ana e Blerresit mund te behet menjehere pas dorezimit nga TEUTA te fatures tatimore por jo me vone se 10 dite (pervec se ne rastet e afati te ndryshem te dakordesuar nga aplet me shrkim).
  4.3 Pagesa do te behet ne llogarine bankare te TEUTES e cila do t’i njoftohet Bleresit ose ne cash tek personat e autorizuar te TEUTA, ne respekt te parashikimeve ligjore perkatese te zbatueshme.
  4.4 Nese Bleresi nuk kryen pagesen brenda afatit te permendur ne piken 4.2 atehere ai do te paguaje nje penalitet prej 2% te vleres se fatures (ose te pjeses se mbetur pa paguar) per muaj vonese nga mbarimi i afatit per pagesen.
  4.5 Palet bien dakort qe TEUTA mund te kerkoje nga ana e Bleresit pagesen paraprake te vleres se Porosise pa filluar dorezimin e produkteve te saj.
 5. Amballazhimi dhe magazinimi
  5.1 Bleresi do te tregetoje produktet ashtu siç jane amballazhuar nga TEUTA. Bleresi nuk do te tregetoje produktet e TEUTES jashte amballazhit te tyre apo te amballazhuara ne menyra apo forma dhe te tjera nga ajo e perdorur nga TEUTA. Bleresi nuk do te ndryshoje asnje element te amballazhimit te produkteve te TEUTES si dhe do te mbaje te pademtuara ato, ne vecanti imazhin e markes tregtare te produktit si dhe etiketen e saj.
  5.2 Bleresi do te mbaje te magazinuara produktet e TEUTES ne ambiente te fresketa dhe te thata dhe do te siguroje qe produktet dhe amballazhet e tyre mebeten te pa demtuara dhe pa
  lageshtire. TEUTA nuk mban asnje pergjegjesi per demtime te produkteve te cilat jane pasoje e keqeperdorimit dhe keqpagazinimit te tyre pas dorezimit tek Bleresi.
  5.3 TEUTA nuk mban asnje pergjegjesi per rastet kur evidentimi i njerit nga rastet e permendura me lart ne pikat 5.1 dhe 5.2 do te konsiderohet nga autoritetet perkatese si shkelje ligjore.
 6. Markat tregtare ne pronesi dhe perdorim te TEUTES
  6.1 Bleresi do te tregtoje produktet e furnizuara nga TEUTA ne menyre te tille qe imazhi dhe reputacioni i TEUTA, i markave ne pronesi apo perdorim te saj si dhe i produkteve te saj ne pergjithesi, te mos cenohet.
  6.2 Bleresi nuk do te tregetoje ne asnje menyre produkte te TEUTES te cilat nuk i ka marre ne dorezim nga TEUTA sipas parashikimeve te ketyre disppozitave.
  6.3 Bleresi nuk do te tregetoje ne asnje menyre produkte te cilat jane imitime apo falsifikime te produkteve te TEUTES apo te markave ne pronesi apo ne perdorim te saj.
  6.4 Bleresi do te jete pergjegjes per demet e shkaktuara tek TEUTA si pasoje e shkeljes se parashikimeve te ketyre paragrafeve.
  6.5 Beresi do te njoftoje menjehere TEUTEN sa here vihet ne dijeni apo konstaton produkte te cilat jane imitime apo fallsifikime te produkteve te TEUTES, te markave ne pronesi apo perdorim te saj si dhe te amballazheve te produkteve te saj.
 7. Perjashtimi i pergjegjesise
  7.1 TEUTA nuk eshte pergjegjese per asnje te cfaredolloji, kontraktor apo jashte kontraktor kundrejt Bleresit dhe klienteve te tij.
 8. Ligji i zbatueshem
  8.1 Kjo kontrate do te interpretohet dhe zbatohet sipas dispozitave te Kodit Civil dhe te legjilsacionit shqiptar ne fuqi.
 9. Zgjidhja e mosmarreveshjeve
  9.1 Ne rast mosmarreveshje per interpretimin dhe zbatimin e kesaj kontrate palet do te perpiqen qe te zgjidhin çdo çeshtje ne menyre miqesore, ne te kundert te gjitha mosmarreveshjet do te zgjidhen nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres.
  9.2 Cdo momarreveshje ne lidhje me pagesat e faturave te TEUTA do te jene kompetence e juridiksionit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres.
  9.3 Kushtet e pergjithshme kontraktore do te quhet te pranuara nga palet me nenshkrimin e faturave perktese te leshuara nga TEUTA.
  9.4 Per efekt te cfaredolloj marredhenie kontraktore qe lind nga nenshkrimi/pranimi i faturave, me gjykate kompetente per territorin ku ka adresen e regjistruar shitesi, do te nenkuptojet Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres.

Publikuar nga Teuta Shpk, Dt. 11/09/2021

X